مشخصات پروژه ها

سد رودبال
  • سد رودبال
  • سد رودبال
  • سد رودبال

سد رودبال

نام پروژه: نصب و قرائت ابزار دقیق سد رودبال داراب

موضوع پیمان: نصب و قرائت

کارفرما: شرکت نیمرخ

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آب نیرو

تاریخ شروع: 88/03/01

نام پروژه: نصب و قرائت ابزار دقیق سد رودبال داراب

موضوع پیمان: نصب و قرائت

کارفرما: شرکت نیمرخ

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آب نیرو

تاریخ شروع: 88/03/01